Reglement

         Reglement

 

INHOUD:

 

Algemeen>>

Lid worden vrijwillig én verbindend>>

Repetities>>

Optredens>>

Nieuwe leden>>

Kooropstelling en instuderen>>

Contributie>>

Opzegging van het lidmaatschap>>

Eigendommen van Ankoor>>

Ledenvergadering>>

Vakanties>>

Statuten>>

Contacten>>

 

 Algemeen:

 

Popkoor Ankoor zingt popnummers en lichte muziek. Wij zijn trots op onze dirigente, Laura van Kessel.
Tijdens de repetities worden we begeleid door Joeri Vinke op piano.
Heb je solistische wensen dan is dit, in goed overleg met de dirigente, in te zetten.

Choreografie wordt voor sommige nummers gebruikt.
Wij zijn een vereniging met een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).

Onze leden vormen commissies (muziek, kleding, PR en communicatie, choreografie, kas, lief en leed, en projecten).

 <<Inhoud

Lid worden is vrijwillig én verbindend: zingen in ons koor is als teamsport!

 

Het is vanzelfsprekend dat jij je inzet om de muzieknummers op de juiste wijze te leren.
Dit doen we samen tijdens de repetities.
Als huiswerk repeteer je zelfstandig met de aangereikte leermiddelen, zoals mp-3’s en bladmuziek.
Als je vaak repetities mist dan kan dit invloed hebben op het samen zingen.
We houden een aanwezigheidslijst bij om te checken hoe je aanwezigheid is. Net als bij sport dus.

 <<Inhoud

 

 

Repetities

 

Elke maandagavond repeteren we van 20.00 – 22.00 uur. Pauze 21.00 – 21.15 uur met koffie en thee. Oefenruimte: Kardinaal Alfrinkschool aan de Geuzingerbrink 74, 7812 NX Emmen.
De dirigent maakt mp3 opnames en er is bladmuziek per stemsoort.
Deze info vind je op www.popkoorankoor.nl op de ledenpagina.
De 1e twee maanden zing je met behulp van de ‘startersmap’.

Tip: kijk op maandagavond rond 19.30 in je mailbox en/of app om te zien of de repetitie doorgaat.

 

Bij verhindering

Als je niet kunt repeteren dan meld je je tijdig telefonisch af bij de secretaris of via:popkoorankoor@live.nl 

Of via de groeps- App.

 <<Inhoud

 

 

Optredens

 

Het is leuk, en ook spannend, om de gerepeteerde nummers aan het publiek te laten horen !
Doe mee met alle optredens; het is leerzaam en gezellig!
Als je echt niet kunt, laat het dan minstens een maand van te voren weten.
De data van de optredens zijn ruim van te voren bekend.
Er gaat er ook een presentielijst rond. Het is belangrijk dat er van alle stempartijen meer dan 65 % aanwezig is, anders kunnen we niet optreden.

 <<Inhoud

 

 

Nieuwe leden

 

Als nieuw lid word je gekoppeld aan een koorlid van je stemgroep.
Er wordt een stemtest gedaan door de dirigente.
Zij beslist bij welke stemgroep het nieuwe lid past.
Nieuwe leden hebben een proeftijd van twee maanden.
Voor het einde van de twee maanden is er een overleg met de leden, de dirigente en iemand van het bestuur. Op dat moment wordt door de partijen beslist of iemand definitief lid wordt.

Het kan zijn dat er (aspirant) leden zich aanmelden terwijl er geen plaats is.
Dan wordt bij hen een stemtest afgenomen door de dirigent en worden zij op de wachtlijst geplaatst.
Er wordt contact opgenomen wanneer er ruimte is bij de betreffende stempartij.

 <<Inhoud

 

Kooropstelling en instuderen

 

De dirigente bepaalt de kooropstelling.
De opzet is om voor de pauze nieuwe nummers in te studeren en om na de pauze reeds ingestudeerde nummers te zingen.

Tijdens het instuderen van een stemgroep, wordt van de andere stemgroepen verwacht dat zij stil zijn.

 <<Inhoud

 

 

Contributie

 

De contributie is in 2019 – € 16,90 per maand.
Dit is inclusief koffie en thee tijdens pauze van repetities.
Dit bedrag wordt automatisch afgeschreven, aan het begin van de maand.
Er wordt vooruitbetaald.
Hiervoor geef jij je machtiging af aan de penningmeester.

<<Inhoud 

 

 

Opzegging van het lidmaatschap

 

De opzegtermijn is 1 maand opvolgend aan de dag van de opzegging.
Dus bijvoorbeeld op d.d. 14 juli zeg jij je lidmaatschap op dan blijf je betalend lid tot 1 september.
Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk.

<<Inhoud 

 

 

Eigendommen van Ankoor

 

Muziekteksten, MP3-‘s en bladmuziek zijn en blijven eigendom van popkoor Ankoor.
Het is de afspraak om hier vertrouwelijk en zorgvuldig mee om te gaan.
Deze mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

<<Inhoud 

 

 

Ledenvergadering

 

1x per jaar in het voorjaar zal er een ledenvergadering gehouden worden.
De notulen van de voorgaande vergadering worden tijdig per mail toegezonden.

Tevens is er een kascommissie met een zitting van 2 jaar.

<<Inhoud 

 

 

Vakanties

 

In de schoolvakanties  wordt er niet gerepeteerd, tenzij het (bijvoorbeeld kort voor een optreden) noodzakelijk wordt geacht.

<<Inhoud 

 

 

Statuten

 

De statuten van onze vereniging zijn ter inzage op te vragen bij het bestuur.

<<Inhoud 

 

Contacten:

 

Bestuur Ankoor

Voorzitter:                     Jeanine de Vries          0591 – 662401 of 06 20099080 

Secretaris:                     Clara van de land

Penningmeester:           Hilda van der Kaap      0591 – 633734 of 06 42979788  

Algemeen bestuurslid:  Harma van Beusekom  06 50626524

 

Dirigente :                      Laura van Kessel

Pianist:                            Joeri Vinke

 

EMAIL-ADRES ANKOOR:  popkoorankoor@live.nl

 

                  

Het bestuur, 

<<Inhoud